1958 Main St, Dunlap, TN 37327 Phone: (423) 949-2724